Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ ba, 27/4/2021, 20:59
Lượt đọc: 81

TỜ TRÌNH Về việc thành lập nhóm chuyên gia tư vấn công tác tự đánh giá

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TH TẦM VU 

Số: 171 /TTr-TH.TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thạnh, ngày 22 tháng 10 năm 2016

 

 

                                                                            TỜ TRÌNH

 Về việc thành lập nhóm chuyên gia tư vấn công tác tự đánh giá

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh

                                                              

 

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 223/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn hoạt động hỗ trợ công tác tự đánh giá và hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài;

Trường Tiểu học Tầm Vu đang tiến hành công tác tự đánh giá, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh thành lập “Nhóm chuyên gia tư vấn” để hỗ trợ cho nhà trường hoàn thiện và nâng cao chất lượng tự đánh giá./.

 

     Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

     - Như trên;

     - Lưu: VT.

        

                                                                              

                                     

                                                                                 Trần Thị Thúy Phượng

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164