Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ ba, 27/4/2021, 20:57
Lượt đọc: 133

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

 

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TH TẦM VU 

Số: 170 /QĐ-TH-TV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Thạnh, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TẦM VU

 

         Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 02/8/1997 của UBND quận Bình Thạnh về việc sắp xếp mạng lưới Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động công tác khảo thí và kiểm định chất lượng cấp Tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh năm học 2015-2016.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường Tiểu học Tầm Vu  gồm các Ông (bà) có tên sau (theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá trường Tiểu học Tầm Vu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ       

          Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

      - Như Điều 3;

      - Phòng GD&ĐT;

      - Lưu: VT.  

 

 

 

   Trần Thị Thúy Phượng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo quyết định số   ./QĐ-TH.TV ngày 01 tháng 4 năm 2016)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Thị Thúy Phượng

Hiệu trưởng

Bí thư Chi bộ

Chủ tịch Hội đồng

2

Trần Mạnh Hùng

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Nguyễn Thị Tám

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch Hội đồng

4

Trang Nguyễn Thanh Trúc

Nhân viên văn thư

Thư ký Hội đồng

5

Nguyễn Thị Huệ

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên Hội đồng

6

Phạm Văn Tiến

Bí thư Chi đoàn

Ủy viên Hội đồng

7

Hồ Minh Tâm

Tổng phụ trách

Ủy viên Hội đồng

8

Nguyễn Thị Kim Thủy

Tổ trưởng khối 1

Ủy viên Hội đồng

9

Trần Thị Phương Thảo

Tổ trưởng khối 2

Ủy viên Hội đồng

10

Phạm Thị Hương

Tổ trưởng khối 3

Ủy viên Hội đồng

11

Trương Hổng Khánh

Tổ trưởng khối 4

Ủy viên Hội đồng

12

Huỳnh Thị Nhật Linh

Tổ trưởng khối 5

Ủy viên Hội đồng

13

Nguyễn Thị Minh Hồng

Nhân viên thư viện

Ủy viên Hội đồng

14

Nguyễn Thị Thoa

Nhân viên phụ trách y tế

Ủy viên Hội đồng

15

Đồng Thị Thúy Vi

Nhân viên kế toán

Ủy viên Hội đồng

 

                                                         Bình Thạnh, ngày 01  tháng 4 năm 2016                                                                     

                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                            

 

 

 

                                                                           Trần Thị Thúy Phượng

Tác giả: TMH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164