Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ ba, 27/4/2021, 20:56
Lượt đọc: 81

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TH TẦM VU

Số: 168 /CV-TH.TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thạnh , ngày 16 tháng 1 năm 2016

 

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

 

          Kính gửi:      - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh;

                              - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Trường Tiểu học Tầm Vu đăng ký đánh giá ngoài với kết quả tự đánh giá như sau:

- Số lượng chỉ số đạt:                 76/84          Tỷ lệ: 90,5 %

- Số lượng chỉ số không đạt:      08/84          Tỷ lệ: 9,5 %

- Số lượng tiêu chí đạt:               22/28          Tỷ lệ: 78,6 %

- Số lượng tiêu chí không đạt:    06/28          Tỷ lệ: 21,4 %

- Cụ thể các nội dung không đạt:

+ Tiêu chuẩn 1:

  • -Tiêu chí 2, chỉ số b, c: Số học sinh trong một lớp vượt quá quy định 35 học sinh.

    + Tiêu chuẩn 2:

  • Tiêu chí 2, chỉ số a, b: Tỷ lệ giáo viên/lớp chưa đảm bảo theo quy định.
  • -Tiêu chí 4, chỉ số b: Nhân viên thư viện, nhân viên thiết bị chưa có bằng Trung cấp.

    + Tiêu chuẩn 3:

  • Tiêu chí 1, chỉ số a: Diện tích bình quân trên mỗi học sinh chưa đảm bảo theo quy định.
  • Tiêu chí 2, chỉ số a: Phòng học của học sinh không đúng quy cách. Có phòng diện tích quá nhỏ.
  • Tiêu chí 3, chỉ số a: Trường còn thiếu các phòng chức năng như: phòng giáo dục nghệ thuật, phòng giáo dục thể chất.

- Cấp độ đánh giá mà cơ sở giáo dục đạt được: cấp độ 1

Thông tin chi tiết về trường:

- Tên trường: Trường Tiểu học Tầm Vu

Địa chỉ: 69/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38992003

E-mail: c1tamvu.tphcm@moet.edu.vn

Website: http://thtamvu.hcm.edu.vn/

- Họ và tên Hiệu trưởng: Trần Thị Thúy Phượng

Điện thoại di động: 0908141495

E-mail cá nhân: ptranthithuy@gmail.com

- Họ và tên Phó Hiệu trưởng: Trần Mạnh Hủng

Điện thoại di động: 0988881880

E-mail cá nhân: thayhunghcm@gmail.com

- Họ và tên Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tám  

Điện thoại di động: 0938931600                 

E-mail cá nhân: tambinhtrieu@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Phượng

 

 

 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164