Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ hai, 24/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 1436

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP MỘT Năm học : 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TẦM VU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 20/KH – TV

Bình Thạnh , ngày 21 tháng 06 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP MỘT

Năm học : 2019 - 2020

----------–&—----------

 

 

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ- UBND ngày 09/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH- UBND- GDĐT ngày 19/06/2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 – 2020;  

Căn cứ vào tình hình thực tế ở nhà trường - địa phương, trường tiểu học Tầm Vu tuyển sinh 2019 – 2020 như sau .

I. ĐỐI TƯỢNG :

Tuyển sinh tất cả các em sinh ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 thuộc diện Thường trú – Tạm trú tại Phường 26 Quận Bình Thạnh có tên trong danh sách và có giấy gọi vào lớp Một do UBND Phường 26 và Phòng Giáo dục  cung cấp đều được đăng kí vào học lớp Một năm học 2019 – 2020.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH :

- Có khai sinh hợp lệ

- Có hộ khẩu thường trú, KT3 hoặc diện tạm trú tại phường 26

- Có giấy báo gọi nhập học theo danh sách được công bố

* Hồ sơ :

- 01 đơn nhập học lớp Một ( theo mẫu của trường )

- 01 bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (không nhận bản sao photo)

- Bản photo hộ khẩu (không sao y chứng thực)

- Bản sao Sổ tạm trú

- Giấy báo gọi vào lớp 1

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH :

Thu nhận những em có tên trong danh sách do UBND Phường 26 cung cấp ( đã niêm yết )

   * Ngày phát đơn01/7/2019 đến 10/7/2019

                             (thứ hai đến thứ tư tuần sau)

          - Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ

   * Ngày thu đơn :   05/7/2019 đến 10/7/2019

         (thứ sáu đến thứ tư tuần sau)

          - Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ

   * Ngày công bố danh sách tuyển sinh lớp 1 : 31/7/2019

@ Ghi chú :  

- Khi đến nhận đơn phải mang theo bản sao hộ khẩu (hộ khẩu bản chính để đối chiếu), giấy khai sinh để đối chiếu với danh sách.

IV.CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

Theo kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019 – 2020 và phân tuyến tuyển sinh lớp Một năm học 2019 – 2020 của UBND – GDĐT, chỉ tiêu của trường Tiểu học Tầm Vu: có 7 lớp Một, 354 học sinh phường 26.

Trong quá trình tuyển sinh phụ huynh có thắc mắc gì về vấn đề tuyển sinh, Ban Giám hiệu phân công 3 thành viên nhận đơn lớp 1 có nhiệm vụ giải đáp các thắc mắc cho phụ huynh hiểu. Bên cạnh đó Ban Giám hiệu chỉ đạo, theo dõi, quan sát trong quá trình tuyển sinh.

                                                                                                                          

                                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 

* Nơi nhận :

- HĐGD Phường 26;

- UBND Phường 26 để

thông báo đến các Tổ DP ;

- PGD-ĐT Q.BT ;

- Dán thông báo ;

- Lưu .

 

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164