Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ bảy, 22/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 409

Đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2019-2020

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TẦM VU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thạnh, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Số: 18/TTr-TV

         

TỜ TRÌNH

Đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2019-2020

           

Kính gửi:  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về thành lập Ban chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 -2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ – UB ngày 31/8/1995 của UBND quận Bình Thạnh về thành lập trường tiểu học Tầm Vu;

Trường tiểu học Tầm Vu kính đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học Tầm Vu năm học 2019-2020 theo danh sách đính kèm./.

Nơi nhận:                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Tổ Phổ thông;

- Lưu: VT.

 

 

                                                                               Trần Mạnh Hùng

 


DANH SÁCH

Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học Tầm Vu

Năm học 2019 – 2020

Địa chỉ: 69/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P.26 – Q.Bình Thạnh

Điện thoại:  (028) 38992003


STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Thị Thúy Phượng

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Trần Mạnh Hùng

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch Hội đồng

3

Nguyễn Thị Tám

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch Hội đồng

4

Tôn Nữ Tường Vi

Văn thư

Thư ký Hội đồng

5

Nguyễn Thị Kim Thủy

TTCM Khối 1

Ủy viên

6

Nguyễn Kim Dung

Giáo viên

Ủy viên

7

Lê Thị Thanh Xuân

Giáo viên

Ủy viên

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164