Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ hai, 10/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 393

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018

 

Đơn vị : :TRƯỜNG TH TẦM VU

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

Năm 2018

ĐVT : triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

A

Quyết toán thu

5.801

5.801

 

 

 

I

Tổng số thu

5.801

5.801

 

 

 

1

Thu phí , lệ phí

 

 

 

 

 

 

Học phí

 

 

 

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

60

60

 

 

 

 

Mặt bằng căn tin (Phúc lợi)

60

60

 

 

60

3

Thu sự nghiệp khác

5.741

5.741

 

 

 

 

Tin học

365

365

314

51

 

 

2 buổi

818

818

728

90

 

 

Anh văn Tăng cường

 

 

 

 

 

 

Anh văn NNN

634

634

534

100

 

 

Vật dụng Bán trú

158

158

 

158

 

 

Thu khác (lãi NH, HH, Tly…)

1

1

 

 

 

 

Tổ chức, phục vụ Bán trú

756

756

605

151

 

 

Tiền ăn

2.273

2.273

 

 

 

 

BHYT

599

599

 

 

 

 

BHTN

30

30

 

 

 

 

BHXH

 

 

 

 

 

 

Khuyến học

 

 

 

 

 

 

Bảng tương tác

 

 

 

 

 

 

Tin nhắn điện tử đến PHHS

 

 

 

 

Nước uống

29

29

 

 

 

 

Đời sống văn hóa

2

2

 

 

 

 

Vệ sinh phí Bán trú

67

67

 

 

 

 

Đề thi - giấy thi

9

9

 

 

 

II

Số được để lại chi theo chế độ

5.801

5.801

 

 

 

1

Phí , lệ phí

 

 

 

 

 

 

Học phí

 

 

 

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

60

60

 

 

 

 

Pht triển HĐ sự nghiệp

60

60

 

 

60

3

Thu sự nghiệp khác

5.741

5.741

 

 

 

 

Tin học

365

365

314

51

 

 

2 buổi

818

818

728

90

 

 

Anh văn Tăng cường

 

 

 

 

 

 

Anh văn NNN

634

634

534

100

 

 

Vật dụng Bán trú

158

158

 

158

 

 

Thu khác (lãi NH, HH, Tly…)

1

1

 

 

 

 

Tổ chức, phục vụ Bán trú

756

756

605

151

 

 

Tiền ăn

2.273

2.273

 

 

 

 

BHYT

599

599

 

 

 

 

BHTN

30

30

 

 

 

 

BHXH

 

 

 

 

 

 

Khuyến học

 

 

 

 

 

 

Bảng tương tác

 

 

 

 

 

 

Tin nhắn điện tử đến PHHS

 

 

 

 

Nước uống

29

29

 

 

 

 

Đời sống văn hóa

2

2

 

 

 

 

Vệ sinh phí Bán trú

67

67

 

 

 

 

Đề thi - giấy thi

9

9

 

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

5.754

5.754

 

 

 

I

Kinh phí thường xuyên

4.744

4.744

 

 

 

 

Mục 6000

2.084

2.084

 

 

 

 

Tiểu mục 6001

1.924

1.924

 

 

 

 

Tiểu mục 6002

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 6003

160

160

 

 

 

 

Mục 6050

44

44

 

 

 

 

Tiểu mục 6051

44

44

 

 

 

 

Mục 6100

773

773

 

 

 

 

Tiểu mục 6101

34

34

 

 

 

 

Tiểu mục 6112

704

704

 

 

 

 

Tiểu mục 6113

7

7

 

 

 

 

Tiểu mục 6115

10

10

 

 

 

 

Tiểu mục 6149

18

18

 

 

 

 

Mục 6300

636

636

 

 

 

 

Tiểu mục 6301

475

475

 

 

 

 

Tiểu mục 6302

81

81

 

 

 

 

Tiểu mục 6303

54

54

 

 

 

 

Tiểu mục 6304

26

26

 

 

 

 

Mục 6400

1.054

1.054

 

 

 

 

Tiểu mục 6404

1.054

1.054

 

 

 

 

Tiểu mục 6449

 

 

 

 

 

 

Mục 6500

111

111

 

 

 

 

Tiểu mục 6501

75

75

 

 

 

 

Tiểu mục 6502

36

36

 

 

 

 

Mục 6550

23

23

 

 

 

 

Tiểu mục 6551

23

23

 

 

 

 

Tiểu mục 6599

 

 

 

 

 

 

Mục 6600

20

20

 

 

 

 

Tiểu mục 6601

2

2

 

 

 

 

Tiểu mục 6612

11

11

 

 

 

 

Tiểu mục 6617

7

7

 

 

 

 

Mục 6700

45

45

 

 

 

 

Tiểu mục 6704

23

23

 

 

 

 

Tiểu mục 6757

22

22

 

 

 

 

Mục 6900

11

11

 

 

 

 

Tiểu mục 6908

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 6921

11

11

 

 

 

 

Tiểu mục 6949

 

 

 

 

 

 

Mục 7000

16

16

 

 

 

 

Tiểu mục 7001

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 7002

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 7004

4

4

 

 

 

 

Tiểu mục 7006

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 7049

10

10

 

 

 

 

Tiểu mục 7053

2

2

 

 

 

 

Mục 7850

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 7854

 

 

 

 

 

 

Mục 7950

700

700

 

 

 

 

Tiểu mục 7951

38

38

 

 

 

 

Tiểu mục 7952

480

480

 

 

 

 

Tiểu mục 7953

110

110

 

 

 

 

Tiểu mục 7954

72

72

 

 

 

 

Mục 8000

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 8049

 

 

 

 

 

II

Kinh phí không thường xuyên

1.010

1.010

 

 

 

 

Mục 6100

567

567

 

 

 

 

Tiểu mục 6115

564

564

 

 

 

 

Tiểu mục 6156

2

2

 

 

 

 

Tiểu mục 6157

3

3

 

 

 

 

Mục 6200

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 6201

 

 

 

 

 

 

Mục 6300

131

131

 

 

 

 

Tiểu mục 6301

99

99

 

 

 

 

Tiểu mục 6302

16

16

 

 

 

 

Tiểu mục 6303

12

12

 

 

 

 

Tiểu mục 6304

4

4

 

 

 

 

Mục 6400

119

119

 

 

 

 

Tiểu mục 6449

119

119

 

 

 

 

Mục 6550

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 6551

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 6552

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 6599

 

 

 

 

 

 

Mục 6900

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 6908

 

 

 

 

 

 

Mục 7000

99

99

 

 

 

 

Tiểu mục 7001

99

99

 

 

 

 

Mục 8000

94

94

 

 

 

 

Tiểu mục 8049

94

94

 

 

 

 

Mục 9050

 

 

 

 

 

 

Tiểu mục 9062

 

 

 

 

 

III

Kinh phí cải cách lương

1.463

1.463

 

 

 

 

Mục 6000

1.463

1.463

 

 

 

 

Tiểu mục 6001

1.463

1.463

 

 

 

 

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164